A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rakousko - Průvodce

Počátek historie Rakouska se datuje do raného středověku, kdy bylo jeho dnešní území okupováno středověkými kmenovými národy. Na úsvitu rakouské historie, Středověk,Novověk, Období reforem, Dějiny 20. století

Na úsvitu rakouské historie

Keltové, Vandalové, Hunové, Visigóti, Avaři a Slované se zdrželi na území různě dlouhou dobu a zase odešli. Až Karel Veliký založil v údolí Dunaje v roce 803 tzv. Východní marku (Ostmark) a od té doby začala být oblast germanizována. Východní marka byla na chvíli zničena vpádem Maďarů, ale byla zase obnovena Otou I., který byl v roce 962 korunován papežem na císaře Svaté římské říše.

Středověk

Následovalo období rozvoje a rozkvětu a v roce 1156 se území stalo vévodstvím. Poslední Babenberk, jež tomuto kraji vládl, zemřel v bitvě v roce 1246 bez dědice a území se tak stalo nejistým až do roku 1278, kdy padlo do rukou Habsburků, kteří pak Rakousku vládli až do konce první světové války.

Území se pod vládou Habsburků postupně rozšiřovalo. Habsburkové dávali přednost nenásilnému rozšiřování území, např. vykupováním pozemků od zbankrotovaných pánů a hlavně politicky motivovanými sňatky. Těch během doby značně přibývalo a nesly s sebou genetické problémy.

V roce 1477 získal Maxmilián sňatkem s Marií Burgundskou kontrolu nad Burgundskem a Nizozemskem. Filip, jeho nejstarší syn, se poté v roce 1496 oženil se španělskou infantkou a v roce 1516 Filipův syn Karel I. Španělský už ovládal ohromné zámořské území. Byl rovněž korunován císařem Svaté římské říše.

Spravovat tak rozdílná území nebylo možné jednou osobou, a tak se ve Vídni roku 1521 usadil první Habsburk - Ferdinand – mladší bratr Karla, který spravoval rakouské území. Vládl také Maďarsku a Čechám a roku 1556 po abdikaci svého bratra Karla, byl korunován na jeho místo. Karlovo zbývající území zdědil jeho syn Filip II., čímž se Habsburkové rozdělili na dvě větve – rakouskou a španělskou.

Novověk

V roce 1571 udělil císař náboženskou svobodu a většina Rakušanů přešla k protestantům. Později byl nový císař Rudolf II. zastáncem protireformace, a tak se většina země v roce 1576 obrátila ne vždy bez nátlaku ke katolicismu. To vedlo k rozvratům v protestantských oblastech v Evropě a následně k třicetileté válce (1618 -1648), která celou střední Evropu zpustošila. Po válce pak mělo Rakousko až do konce století problémy se zastavením Turků, kteří postupovali do Evropy.

Období reforem

V roce 1740 nastoupila na trůn Marie Terezie, což rozpoutalo válku kvůli faktu, že jako žena není k této funkci způsobilá. Válka však rozhodla, že Marie Terezie na trůnu zůstala a vládla celých 40 let.

Za tohoto období se z Rakouska rozvinul moderní stát. Marie Terezie zavedla mnoho reforem - veřejný vzdělávací systém, zreformovala armádu atd.

Tento vývoj byl přerušen až vpádem Napoleona do středu Evropy, když v bitvě u Slavkova roku 1805 Rakousko porazil a zrušil titul císař Svaté říše římské. Konflikt se stupňoval celých deset let až do zasedání Vídeňského kongresu, kde vynikla postava rakouského ministra zahraničí Klemense von Metternicha a kdy Rakousku zůstala nadvláda nad Německou konfederací. Ta však skončila roku 1866 prohrou Rakouska v rakousko – pruské válce. Porážka vedla ke vzniku Rakouska – Uherska a jeho následné prosperity za vlády Františka Josefa a velkému rozkvětu města Vídeň .

Vše ale skončilo v roce 1914, kdy byl 28. června v Sarajevu atentátníkem zavražděn následník trůnu, císařův synovec arcivévoda František Ferdinand d\'Este. Rakousko – uherská monarchie vyhlásila měsíc poté Srbsku válku, a začala tak první světová válka.

Dějiny 20. století

12. prosince 1918 vznikla po odstoupení posledního Habsburka Rakouská republika. Nový stát byl přinucen v roce 1919 uznat samostatnost Československu, Polsku, Maďarsku a Jugoslávii. Navíc se podařilo vzestoupivším nacistům v Německu ovládat nestabilní rakouský stát, a tak po vpádu Německa v roce 1938 bylo Rakousko s malým odporem začleněno do Německé říše. V témže roce bylo připojení (Anschluss) podpořeno referendem.

Ve druhé světové válce bylo Rakousko dosti zpustošeno a po vítězství spojeneckých vojsk byla obnovena rakouská hranice z roku 1937. Země byla rozdělena na čtyři zóny, stejně tak Vídeň . Mezi zónami byl volný pohyb, tak se naštěstí Vídeň vyhnula osudu, který postihl Berlín.

V roce 1955 došlo k podepsání rakouské státní smlouvy, okupující mocnosti se stáhly a byla vyhlášena neutralita. Rakousko se rovněž zavázalo k nespolčování se s Německem.

1.1. 1995 se Rakousko, počtem 66,4% hlasů v referendu, stalo součástí EU.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?
Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?